Το Καταστατικό

ΤΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ
(υπό αναθεώρηση)

Το καταστατικό που προβλέπει τη σύσταση και λειτουργία του Μορφωτικού Ιδρύματος της ΕΣΗΕΑ, δημοσιεύθηκε στην εφημερίδα της Κυβερνήσεως ως Προεδρικό Διάταγμα, στις 9 Νοεμβρίου 1998 (τεύχος δεύτερο, Αρ. Φύλλου 1165). Ήδη έχει αναθεωρηθεί και απομένει η έγκρισή του από το Δ.Σ της ΕΣΗΕΑ.
Το ισχύον ακόμη καταστατικό (1998) έχει ως εξής:

Έγκριση σύστασης του κοινωφελούς Ιδρύματος με την επωνυμία «ΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ Ε.Σ.Η.Ε.Α» και κύρωση του οργανισμού αυτού.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:

Την αριθ. 15829/19.2.1998 πράξη της συμβολαιογράφου Αθηνών Σταματίας Καραγιαννοπούλου με την οποία η Ένωσις Συντακτών Ημερησίων Εφημερίδων Αθηνών (Ε.Σ.Η.Ε.Α) σύστησε κοινωφελές ίδρυμα με την επωνυμία «ΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ Ε.Σ.Η.Ε.Α» και με έδρα την Αθήνα.
Τις διατάξεις των άρθρων: α) 95 και 98 του ΑΝ2039/39, β)101 και 119 του Εισαγωγικού Νόμου του Αστικού Κώδικα και γ) 108 και 110 του Αστικού Κώδικα.
Την από 20.5.1998 γνωμοδότηση του Συμβουλίου Εθνικών Κληροδοτημάτων.
Την αριθ.1107147/1239/0006 Α/4.10.1996 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών, με την οποία ανατέθηκαν και αρμοδιότητες του Υπουργού Οικονομικών στους Υφυπουργούς Οικονομικών (ΦΕΚ 922 Β΄/7.10.1996).
Με πρόταση των Υπουργών Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και του Υφυπουργού Οικονομικών, αποφασίζουμε:

Άρθρο μόνο

1. Εγκρίνουμε τη σύσταση του κοινωφελούς Ιδρύματος με την επωνυμία «ΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ Ε.Σ.Η.Ε.Α», η οποία έγινε από την Ε.Σ.Η.Ε.Α με την αριθμ. 15829/1998 Πράξη της συμβολαιογράφου Αθηνών Σταματίας Καραγιαννοπούλου.
Το Ίδρυμα τούτο αποτελεί νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου, υπάγεται στην εποπτεία και τον έλεγχο των Υπουργών Οικονομικών, Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και Πολιτισμού και διέπεται από τις διατάξεις της παραπάνω συστατικής του πράξης, του παρακάτω οργανισμού, του ΑΝ 2039/1939 και των διαταγμάτων που εκδόθηκαν ή θα εκδοθούν, σε εκτέλεση του νόμου τούτου.
2. Κυρώνουμε τον οργανισμό διοίκησης και διαχείρισης του Ιδρύματος τούτου, που αποτελείται από δεκατρία (13) άρθρα και καταχωρίζεται παρακάτω:

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ

Διοίκησης και διαχείρισης του κοινωφελούς Ιδρύματος με την επωνυμία «ΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ Ε.Σ.Η.Ε.Α».

Άρθρο 1.

Μορφή – Επωνυμία – Έδρα- Σφραγίδα

1.Το κοινωφελές ίδρυμα με την επωνυμία «ΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ Ε.Σ.Η.Ε.Α», που συστήθηκε από την Ε.Σ.Η.Ε.Α με την αριθ. 15829/19.2.1998 πράξη της συμβολαιογράφου Αθηνών Σταματίας Καραγιαννοπούλου, αποτελεί νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου και διέπεται από τις διατάξεις της παραπάνω συστατικής πράξης, του παρόντος οργανισμού, του ΑΝ. 2039/1939, όπως κάθε φορά ισχύει ο νόμος αυτός και των διαταγμάτων που εκδόθηκαν ή θα εκδοθούν σε εκτέλεση του νόμού τούτου.
2.Έδρα του Ιδρύματος είναι η Αθήνα.
3.Η σφραγίδα του Ιδρύματος είναι στρογγυλή και αναγράφει περιμετρικά, μέσα σε πλαίσιο, την επωνυμία του Ιδρύματος και στο μέσον αυτής την έδρα και το έτος έγκρισης της σύστασης του.

Άρθρο 2

Σκοπός

Σκοπός του Ιδρύματος είναι η ανάπτυξη δραστηριοτήτων, που αφορούν, την εν γένει προαγωγή του μορφωτικού και πολιτιστικού επιπέδου της ελληνικής κοινωνίας και ειδικότερα των δημοσιογράφων.
Για την επίτευξη του σκοπού αυτού, το Ίδρυμα θα προβαίνει:
α) Στη σύνταξη ή υποβοήθηση μελετών πολιτιστικού, εκπαιδευτικού και κοινωνικού χαρακτήρα.
β) Στη θεσμοθέτηση, προκήρυξη και απονομή βραβείων σε συγγραφικά έργα που αναφέρονται σε πολιτιστικά, εκπαιδευτικά και κοινωνικά θέματα.
γ) Στη θεσμοθέτηση, προκήρυξη και χορήγηση υποτροφιών για την προώθηση ερευνών και μελετών που σχετίζονται με τους σκοπούς του Ιδρύματος.
δ) Στη διοργάνωση συνεδρίων και σεμιναρίων, την παραγωγή έργων και την έκδοση εντύπων και βιβλίων, καθώς και στην εκπόνηση μελετών και ερευνών που σχετίζονται με τους σκοπούς του Ιδρύματος.
ε) Στη στέγαση της βιβλιοθήκης και του Μουσείου Τύπου και στη συγκέντρωση, αξιοποίηση και προβολή του υλικού της ιστορίας του τύπου και των άλλων μέσων ενημέρωσης και γενικότερα της δημοσιογραφίας. Και
στ) Στη συνεργασία του Ιδρύματος με Α.Ε.Ι και αντίστοιχα ιδρύματα που λειτουργούν στην Ελλάδα ή το εξωτερικό και που θα αποβλέπουν σε συναφείς σκοπούς.

Άρθρο 3

Περιουσία- Πόροι.

1. Την περιουσία του Ιδρύματος, αποτελεί το ποσό των δέκα εκατομμυρίων (10.000.000) δραχμών που θα εισφέρει η ιδρύτρια Ε.Σ.Η.Ε.Α
2. Οι πόροι του Ιδρύματος είναι οι καθαρές εισπράξεις που θα προέρχονται από την εν γένει δραστηριότητα του, από εισφορές, συνδρομές ή επιχορηγήσεις καθώς και από δωρεές, κληρονομιές και κληροδοσίες οποιουδήποτε φυσικού ή νομικού προσώπου προς αυτό.
3. Όσοι με οποιοδήποτε τρόπο, προσφέρουν προς το Ίδρυμα, καταβάλουν προς αυτό τακτική συνδρομή ή αναλαμβάνουν την οικονομική κάλυψη συγκεκριμένων κοινωφελών δραστηριοτήτων που εμπίπτουν στους σκοπούς του Ιδρύματος ή συμπαρίστανται κατά οποιοδήποτε τρόπο στις προσπάθειες που αποβλέπουν στην εξυπηρέτηση των σκοπών του, απολαμβάνουν πλεονεκτήματα ή τίτλους (π.χ. «Φίλος του Ιδρύματος», «Δωρητής», «Χορηγός», «Ευεργέτης» κ.λπ.), που θα καθορίζονται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ιδρύματος.

Άρθρο 4

Διοίκηση

1. Το Ίδρυμα διοικείται από Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο αποτελείται από δέκατρία (13) μέλη και βρίσκεται σε νόμιμη σύνθεση, έστω και αν, για οποιοδήποτε λόγο, τα μέλη του περιοριστούν μέχρι επτά (7). Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου τα μέλη του μπορεί να αυξηθούν σε δεκαπέντε (15).
2. Το Διοικητικό Συμβούλιο του Ιδρύματος, αποτελείται από:
α) Τον εκάστοτε Πρόεδρο και Ταμία του Διοικητικού Συμβουλίου της Ε.Σ.Η.Ε.Α.
β) Τρία (3) μέλη του εκάστοτε Διοικητικού Συμβουλίου της Ε.Σ.Η.Ε.Α
γ) Έναν δημοσιογράφο, κα επίτιμο μέλος της Ε.Σ.Η.Ε.Α
δ) Δύο (2) τακτικά μέλη της Ε.Σ.Η.Ε.Α., πνευματικούς ανθρώπους – μέλη αντίστοιχων με τη δραστηριότητα τους οργανώσεων.
ε)Τέσσερα (4) τακτικά μέλη της Ε.Σ.Η.Ε.Α και
στ) Ένα (1) δημοσιογράφο, Καθηγητή δημοσιογραφικής σχολής Α.Ε.Ι.
Τα υπό στοιχεία (β), (γ) και (στ) μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του Ιδρύματος, εκλέγονται από το Διοικητικό Συμβούλιο της Ε.Σ.Η.Ε.Α, ενώ τα υπό στοιχεία (δ) και (ε) μέλη, εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση των μελών της που παρίστανται κατ’ αυτήν.
3. Η θητεία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου είναι τριετής.
Η θητεία του πρώτου Διοικητικού Συμβουλίου του Ιδρύματος, λήγει με την λήξη της θητείας του επόμενου Διοικητικού Συμβουλίου της Ε.Σ.Η.Ε.Α. Ειδικά όμως για τον εκάστοτε Πρόεδρο και Ταμία του Δ.Σ. της Ε.Σ.Η.Ε.Α. και τα μέλη που προέρχονται από αυτό, ο χρόνος της θητείας τους στο αξίωμα που κατέχουν στο Δ.Σ. της Ε.Σ.Η.Ε.Α , εφ’ όσον δεν υπερβαίνει την τριετία.
4. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του Ιδρύματος, είναι σε κάθε περίπτωση επανεκλέξιμα.
5. Πρόεδρος και Ταμίας του Διοικητικού Συμβουλίου του Ιδρύματος είναι ο εκάστοτε Πρόεδρος και Ταμίας του Διοικητικού Συμβουλίου της Ε.Σ.Η.Ε.Α. Το Διοικητικό Συμβούλιο του Ιδρύματος εκλέγει από τα μέλη του, με την απόλυτη πλειοψηφία τους, τον Αντιπρόεδρο και τον Γραμματέα του Ιδρύματος.
6. Σε περίπτωση αποποίησης, παραίτησης, έκπτωσης, ανικανότητας, θανάτου ή αντικατάστασης, για οποιοδήποτε λόγο, κάποιου από τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου η κενή θέση συμπληρώνεται με απόφαση των υπολοίπων μελών, σύμφωνα με διατάξεις της συστατικής πράξης και του άρθρου 99 του Α.Ν. 2039/1939.
7. Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει τακτικά κάθε τρίμηνο και εκτάκτως όποτε το ζητάει ο Πρόεδρος ή πέντε (5) από τα μέλη του, με γραπτή αίτηση τους προς τον Πρόεδρο, πάντοτε όμως έπειτα από πρόσκληση του Προέδρου.
8. Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία όταν τα παρόντα μέλη είναι περισσότερα από τα απόντα. Μεταξύ των παρόντων πρέπει υποχρεωτικά να είναι και ο Πρόεδρος ή ο νόμιμος αναπληρωτής του.
9. Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνονται κατά πλειοψηφία των παρόντων μελών και σε περίπτωση ισοψηφίας υπερισχύει η γνώμη με την οποία συντάσσεται ο Πρόεδρος.
10. Σε περίπτωση που κάποιο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου απουσιάζει αδικαιολόγητα από τέσσερις (4) συνεχείς συνεδριάσεις, θεωρείται ότι έχει παραιτηθεί και η κενή θέση αυτού συμπληρώνεται κατά τα οριζόμενα στην παρ. 6 του παρόντος άρθρου.
11. Σε κάθε συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου τηρούνται πρακτικά, στα οποία καταχωρίζονται όλες οι αποφάσεις που λαμβάνονται από αυτό, καθώς και η γνώμη των μελών που τυχόν διαφωνούν.
Τα πρακτικά υπογράφονται από όλα τα μέλη που μετέχουν στη συνεδρίαση.
12. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου προσφέρουν τις υπηρεσίες τους χωρίς αμοιβή. Δικαιούνται όμως οδοιπορικών ή άλλων εξόδων που δαπάνησαν για την εκτέλεση υπηρεσίας του Ιδρύματος, εφόσον έγιναν έπειτα από ειδική εντολή του Διοικητικού Συμβουλίου ή της Εκτελεστικής Επιτροπής και αποδεικνύεται ότι πραγματοποιήθηκαν νόμιμα.
13. Το Διοικητικό Συμβούλιο, μπορεί να συνιστά από τα μέλη του, τριμελή Εκτελεστική Επιτροπή, στην οποία με απόφαση του, μεταβιβάζει κατά πλήρη δικαιοδοσία ορισμένες από τις αρμοδιότητες του, καθώς και την ανάθεση της εκτέλεσης συγκεκριμένου έργου, μέσα στα πλαίσια γενικών οδηγιών, που με την απόφαση του θα της παρέχει.
Η Εκτελεστική Επιτροπή, εκτός από την εκτέλεση του συγκεκριμένου έργου που το Διοικητικό Συμβούλιο της ανέθεσε με απόφαση του, έχει την αρμοδιότητα για την πραγματοποίηση, κάθε γενικής ή ειδικής απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου.
Οι αποφάσεις της Εκτελεστικής Επιτροπής που λαμβάνονται μέσα στα πλαίσια των παραπάνω αρμοδιοτήτων της, εκτελούνται ως αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου του Ιδρύματος.
Τα μέλη της Εκτελεστικής Επιτροπής, δικαιούνται εξόδων παράστασης, ανάλογων με την απασχόληση τους. Το ύψος των εξόδων αυτών, ορίζεται με ειδικά αιτιολογημένη απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

Άρθρο 5

Αρμοδιότητες Διοικητικού Συμβουλίου

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο διοικεί και διαχειρίζεται την περιουσία του Ιδρύματος και γενικά αποφασίζει για κάθε θέμα που αφορά στη διοίκηση και στη λειτουργία του, τη διάθεση των πόρων αυτού, καθώς και για κάθε ενέργεια που σχετίζεται με την εκπλήρωση του σκοπού του, πάντοτε όμως σύμφωνα με τις διατάξεις της συστατικής πράξης, του παρόντος οργανισμού, του ΑΝ. 2039 /1939 και των διαταγμάτων που εκδόθηκαν ή θα εκδοθούν σε εκτέλεση του νόμου τούτου, καθώς και των λοιπών σχετικών νόμων και διαταγμάτων.
2. Το Διοικητικό Συμβούλιο ειδικότερα:
α) Καταρτίζει, ψηφίζει και υποβάλει κάθε χρόνο για έγκριση στην αρμόδια από το νόμο Αρχή τον προυπολογισμό και απολογισμό του Ιδρύματος, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 101 και 102 του Α.Ν. 2039/1939 και του από 20.12.1939 β. Δ/τος (ΦΕΚ 552 Α’).
Μαζί με τον απολογισμό, καταρτίζει, ψηφίζει και υποβάλει και το γενικό ισολογισμό του ενεργητικού και του παθητικού του Ιδρύματος.
Τέλος καταρτίζει το ετήσιο πρόγραμμα δράσης για την υλοποίηση των σκοπών του Ιδρύματος.
β) Αποφασίζει την πρόσληψη του Γενικού Διευθυντή του Ιδρύματος και του αναγκαίου προσωπικού με την προυπόθεση όμως ότι υπάρχει αντίστοιχη πίστωση στον εγκεκριμένο προυπολογισμό του.
Προσδιορίζει τα δικαιώματα, τις υποχρεώσεις και τα ειδικότερα καθήκοντα του παραπάνω προσωπικού, καθώς και την αμοιβή του, σύμφωνα με τους όρους των συλλογικών συμβάσεων εργασίας και τις διατάξεις γενικότερα της εργατικής νομοθεσίας.
γ) Αποφασίζει για κάθε θέμα που έχει σχέση με την εύρυθμη λειτουργία των υπηρεσιών του Ιδρύματος.
δ) Αποφασίζει για την αποδοχή ή αποποίηση κληρονομιών, κληροδοσιών και δωρεών, καθώς και για την ανακήρυξη ευεργετών και δωρητών, φίλων και χορηγών του Ιδρύματος.
ε) Καθορίζει τις προϋποθέσεις, για την απόκτηση της ιδιότητας των «φίλων», «Δωρητών», «Χορηγών» και «Ευεργετών» του Ιδρύματος, καθώς και τα πλεονεκτήματα που ο καθένας από αυτούς απολαμβάνει.
στ) Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συνιστά από τα μέλη του ή από τα μη μέλη του επιτροπές, στις οποίες αναθέτει την εκτέλεση ορισμένου έργου μέσα στα πλαίσια των οδηγιών που θα παρέχει σ’ αυτές. Οι επιτροπές αυτές, των οποίων η ονομασία και η σύνθεση ορίζεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, έχουν συμβουλευτικό χαρακτήρα και δεν αποτελούν όργανα του Ιδρύματος, προεδρεύονται δε υποχρεωτικά από μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, τα οποία αυτό ορίζει με ειδικά αιτιολογημένη απόφαση του.

Άρθρο 6

Αρμοδιότητες του Προέδρου

1. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του Ιδρύματος:
α) Εκπροσωπεί τούτο στα Δικαστήρια, στις Αρχές, καθώς και στις σχέσεις του με κάθε τρίτο, αυτοπροσώπως ή με πρόσωπο που ορίζεται απ΄αυτόν και εγκρίνεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.
β) Συγκαλεί το Διοικητικό Συμβούλιο σε τακτικές και έκτακτες συνεδριάσεις, κηρύσσει την έναρξη και λήξη αυτών και διευθύνει τις συζητήσεις.
Οι προσκλήσεις για συνεδρίαση στέλνονται στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου δέκα (10) τουλάχιστον μέρες πριν από τη συνεδρίαση.
γ) Καταρτίζει, βοηθούμενος από τον Γραμματέα, την ημερήσια διάταξη των θεμάτων που θα συζητηθούν, την οποία και υπογράφει.
Θέμα που δεν περιλαμβάνεται σ’ αυτήν δεν συζητείται, εκτός αν πρόκειται για επείγουσα υπόθεση και συμφωνήσει γι’ αυτό η πλειοψηφία των παρόντων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.
δ) Εισηγείται στο Διοικητικό Συμβούλιο τα θέματα της συζήτησης. Μπορεί όμως, όποτε κρίνει σκόπιμο, να αναθέτει την εισήγηση διαφόρων θεμάτων σε άλλο μέρος του Διοικητικού Συμβουλίου.
ε) Αλληλογραφεί με τις Αρχές και υπογράφει όλα τα έγγραφα του Ιδρύματος προς τρίτους.
στ) Εκδίδει και υπογράφει μαζί με τον Ταμία τα εντάλματα πληρωμής για κάθε δαπάνη που προβλέπεται στον εγκεκριμένο προυπολογισμό.
ζ) Ασκεί εποπτεία και έλεγχο στο προσωπικό του Ιδρύματος, εκτελεί τις αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και ενεργεί σύμφωνα με τις ειδικές εξουσιοδοτήσεις και εντολές αυτού.
2. Τον Πρόεδρο, όταν απουσιάζει ή κωλύεται, αναπληρώνει ο Αντιπρόεδρος και σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος τούτου, άλλο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου που ορίζεται με απόφαση αυτού.

Άρθρο 7

Αρμοδιότητες Γραμματέα

1. Ο Γραμματέας του Ιδρύματος:
α) Συνυπογράφει με τον Πρόεδρο κάθε έγγραφο του Ιδρύματος προς τρίτους.
β) Φροντίζει για την σύνταξη των πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου.
γ) Διεκπεραιώνει την αλληλογραφία.
δ) Φυλάττει τα έγγραφα, τα βιβλία (εκτός από τα διαχειριστικά) και τη σφραγίδα του Ιδρύματος και ευθύνεται για την καταστροφή ή απώλεια τούτων.
2. Ο Γραμματέας μπορεί, εφόσον κρίνεται αιτιολογημένα απαραίτητο από το Διοικητικό Συμβούλιο (λόγω ειδικών συνθηκών), να βοηθείται από υπάλληλο του Ιδρύματος, την ευθύνη όμως για τις ενέργειες τούτου φέρει πάντοτε ο ίδιος.
3. Τον Γραμματέα, όταν απουσιάζει ή κωλύεται, αναπληρώνει άλλο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου που ορίζεται με απόφαση αυτού.

Άρθρο 8

Αρμοδιότητες Ταμία

1. Ο Ταμίας του Ιδρύματος:
α) Εισπράττει όλα τα έσοδα τούτου, εκδίδοντας και υπογράφοντας σχετικές αριθμημένες διπλότυπες αποδείξεις.
β) Καταθέτει τα έσοδα του Ιδρύματος, σε ένα από τα πιστωτικά ιδρύματα που ορίζονται στο άρθρο 73 του Α.Ν. 2039/1939, έχοντας την ευχέρεια να παρακρατεί από αυτά ένα μικρό ποσό, που είναι αναγκαίο για την πληρωμή εκτάκτων και επειγουσών αναγκών του Ιδρύματος, το ύψος του οποίου καθορίζεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου στην αρχή κάθε έτους.
γ) Εκτελεί κάθε πληρωμή, ύστερα από έγγραφη εντολή του Προέδρου ή του νόμιμου αναπληρωτή του.
δ) Τηρεί και φυλάττει τα διαχειριστικά βιβλία και στοιχεία του Ιδρύματος.
ε) Φροντίζει για την έγκαιρη κατάρτιση και υποβολή στο Διοικητικό Συμβούλιο των σχεδίων προϋπολογισμού, απολογισμού και ισολογισμού του Ιδρύματος.
2. Τον Ταμία, όταν απουσιάζει ή κωλύεται, αναπληρώνει άλλο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου που ορίζεται με απόφαση αυτού.

Άρθρο 9

Αρμοδιότητες Διευθυντή

Ο Διευθυντής του Ιδρύματος:
α) Είναι το κύριο εκτελεστικό όργανο του Ιδρύματος και προΐσταται του προσωπικού αυτού.
β)Μετέχει ως εισηγητής στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και της Εκτελεστικής Επιτροπής, όταν αυτή υφίσταται, χωρίς δικαίωμα ψήφου και εκτελεί τις αποφάσεις τους.
γ) Τα προσόντα και το ύψος της αμοιβής του Διευθυντή καθορίζονται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ιδρύματος.

Άρθρο 10

Οικονομική διαχείριση

1. Η οικονομική διαχείριση του Ιδρύματος περιλαμβάνει ετήσια περίοδο, η οποία αρχίζει την 1η Ιανουαρίου και λήγει την 31η Δεκεμβρίου του ίδιου έτους.
Κατ’ εξαίρεση, η πρώτη διαχειριστική περίοδος αρχίζει από την ημέρα δημοσίευσης στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης του σχετικού Π.Δ /τος έγκρισης της σύστασης του Ιδρύματος, η οποία μπορεί να παραταθεί μέχρι την 31η Δεκεμβρίου του επομένου ημερολογιακού έτους, με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου που λαμβάνεται στην πρώτη συνεδρίαση του.
2. Η οικονομική διαχείριση γίνεται με βάση προυπολογισμό και απολογισμό εσόδων και εξόδων, που καταρτίζονται σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 101 και 102 του ΑΝ 2039/1939 και του από 20.12.1939 σχετικού Δ /τος (ΦΕΚ 552 Α’).

Άρθρο 11

Βιβλία και Στοιχεία

1. Το Ίδρυμα τηρεί υποχρεωτικά τα ακόλουθα βιβλία και στοιχεία:
α) Βιβλίο πρωτοκόλλου αλληλογραφίας.
β) Βιβλίο πρακτικών συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου.
γ) Βιβλίο λογιστικής παρακολούθησης, στο οποίο καταχωρίζονται με χρονολογική σειρά και με λογιστική τάξη, όλα τα έσοδα και έξοδα του Ιδρύματος που πραγματοποιούνται στη διάρκεια της χρήσης.
δ) Βιβλίο – μητρώο υποτρόφων, στο οποίο καταχωρίζονται τα ονόματα των υποτρόφων, η σχολή που φοιτούν, ο χρόνος και το ποσό της υποτροφίας κάθε υποτρόφου και τα λοιπά στοιχεία, τα οποία ορίζονται από τις διατάξεις του άρθρου 34 του από 18.8.1941 Καν. Δ /τος.
ε) Βιβλίο- μητρώο χορήγησης οικονομικών ενισχύσεων και βραβείων.
στ) Στελέχη αριθμημένων διπλότυπων αποδείξεων είσπραξης κα ενταλμάτων πληρωμής, θεωρημένα από τον Πρόεδρο.
2. Εκτός από τα παραπάνω βιβλία και στοιχεία, το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει την τήρηση και άλλων βιβλίων και στοιχείων, τα οποία κρίνει ότι είναι απαραίτητα για την παρακολούθηση της διαχείρισης της περιουσίας του Ιδρύματος και της εκτέλεσης των σκοπών του.
3. Όλα τα οικονομικά βιβλία θα πρέπει να τηρούνται κατά τρόπο που να είναι ευχερής και να εξασφαλίζεται ο έλεγχος των οικονομικών πράξεων των οργάνων.

Άρθρο 12

Τροποποίηση Οργανισμού

Ο Οργανισμός του Ιδρύματος μπορεί να τροποποιηθεί ή να συμπληρωθεί με Προεδρικό Διάταγμα, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 98 του ΑΝ 2039/39 και 110 και 119 του Αστικού Κώδικα, ύστερα από πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου αυτού.

Άρθρο 13.

Διάλυση του Ιδρύματος – Τύχη περιουσίας αυτού.

1. Το Ίδρυμα διαλύεται όταν και όπως ο νόμος ορίζει.
2. Σε περίπτωση αδυναμίας εκπλήρωσης των σκοπών του Ιδρύματος, το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αποφασίσει την διάλυση τους με πλειοψηφία επτά (7) τουλάχιστον από τα μέλη του. Όταν το Διοικητικό Συμβούλιο αποτελείται από δεκαπέντε (15) μέλη η πλειοψηφία αυτή θα πρέπει να είναι οκτώ (8) μέλη.
3. Σε περίπτωση διάλυσης του Ιδρύματος, η κινητή και ακίνητη περιουσία του θα περιέρχεται κατά πλήρη κυριότητα στην Ένωση Συντακτών Ημερησίων Εφημερίδων Αθηνών (Ε.Σ.Η.Ε.Α), ως κεφάλαιο αυτοτελούς διαχείρισης για την εκπλήρωση των ιδίων σκοπών.
Στους Υπουργούς Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και Πολιτισμού και στον Υφυπουργό Οικονομικών αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος Διατάγματος.

Αθήνα, 30 Οκτωβρίου 1998

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΠΟΥΛΟΣ

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΥΦΥΠ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΘΝ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚ/ΤΩΝ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΡΥΣ ΓΕΡ. ΑΡΣΕΝΗΣ

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
ΕΥΑΓ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ

Τηλέφωνο : +30 210 3675400
Fax: +30 210 36 25 955
E-mail : morfotiko@esiea.gr

Ακαδημίας 20 10671 Αθήνα
3ος Όροφος