Ταυτότητα

Ταυτότητα Μορφωτικού Ιδρύματος

Το κοινωφελές Ίδρυμα με την επωνυμία Μορφωτικό Ίδρυμα συστήθηκε από την ΕΣΗΕΑ με την απόφαση του Δ.Σ. της ΕΣΗΕΑ της 30ης Οκτωβρίου 1998, προεδρεύοντος του Αριστείδη Μανωλάκου.

Η πράξη αυτή επικυρώθηκε από την συμβολαιογράφο Αθηνών Σταματία Καραγιαννοπούλου (αρ. 15829/19-2-1998) και εγκρίθηκε με το Προεδρικό Διάταγμα της 9ης Νοεμβρίου 1998 (δημοσιεύτηκε στην εφημερίδα Κυβερνήσεως με αρ. φύλλου 1165, τεύχος Β/9 Νοεμβρίου 1998)  αποτελεί δε νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου και διέπεται από τις διατάξεις της παραπάνω συστατικής πράξης του παρόντος οργανισμού, του Αναγκαστικού Νόμου 2039/1939, όπως κάθε φορά ισχύει ο νόμος αυτός και των διαταγμάτων που εκδόθηκαν ή θα εκδοθούν σε εκτέλεση του νόμου αυτού.

Την ιδρυτική απόφαση του Δ.Σ της ΕΣΗΕΑ έχουν υπογράψει τα εξής μέλη:

 • Πρόεδρος: Αριστείδης Μανωλάκος,
 • Α΄ Αντιπρόεδρος: Νικήτας Γαβαλάς,
 • Β΄ Αντιπρόεδρος: Πάνος Σόμπολος,
 • Γ. Γραμματέας: Γεώργιος Λεονταρίτης,
 • Ταμίας: Νικ. Καραντηνός,
 • Σύμβουλοι: Φανή Πετραλιά, Γεώργιος Μέρμηγκας, Χρήστος Κυρίτσης, Γεώργιος Καρελιάς, Δημήτρης Τσαλαπάτης, Χριστίνα Λυκιαρδοπούλου.

Έπειτα από τη δημοσίευση του Προεδρικού διατάγματος, τη σύνθεση του πρώτου Διοικητικού Συμβουλίου  του Μορφωτικού Ιδρύματος αποτέλεσαν οι εξής συνάδελφοι:

 • Πρόεδρος: Αριστείδης Μανωλάκος,
 • Αντιπρόεδρος: Σοφία Μαλτέζου,
 • Γραμματέας: Ευάγγελος Ψυρράκης,
 • Ταμίας: Νικόλαος Καραντηνός,
 • Μέλη: Γεώργιος Καρελιάς, Θεόδωρος Κοκελίδης, Περικλής Λουκόπουλος, Παντελής Μπουκάλας, Φανή Πετραλιά, Παναγιώτης Σόμπολος, Στάθης Σταυρόπουλος, Σπύρος Τσίρος, Δημήτρης Ψυχογιός.

Σκοπός του Ιδρύματος

Σκοπός του Ιδρύματος είναι η ανάπτυξη δραστηριοτήτων που αφορούν, την εν γένει προαγωγή του μορφωτικού και πολιτιστικού επιπέδου της Ελληνικής κοινωνίας και ειδικότερα των δημοσιογράφων.
Για την επίτευξη του σκοπού αυτού, το Ίδρυμα θα προβαίνει:

α) Στη σύνταξη ή υποβοήθηση μελετών πολιτιστικού, εκπαιδευτικού και κοινωνικού χαρακτήρα.
β) Στη θεσμοθέτηση, προκήρυξη και απονομή βραβείων σε συγγραφικά έργα που αναφέρονται σε πολιτιστικά, εκπαιδευτικά και κοινωνικά θέματα.
γ) Στη θεσμοθέτηση, προκήρυξη και χορήγηση υποτροφιών για την προώθηση ερευνών και μελετών που σχετίζονται με τους σκοπούς του Ιδρύματος.
δ) Στη διοργάνωση συνεδρίων και σεμιναρίων, την παραγωγή έργων και έκδοση εντύπων και βιβλίων, καθώς και στην εκπόνηση μελετών και ερευνών που σχετίζονται με τους σκοπούς του Ιδρύματος.
ε) Στη στέγαση της Βιβλιοθήκης και του Μουσείου Τύπου και στη συγκέντρωση, αξιοποίηση και προβολή του υλικού τους, της Ιστορίας του Τύπου και των άλλων μέσων ενημέρωσης και γενικότερα της δημοσιογραφίας. και
στ) Στη συνεργασία του Ιδρύματος με Α.Ε.Ι. και αντίστοιχα Ιδρύματα που λειτουργούν στην Ελλάδα ή το εξωτερικό και που θα αποβλέπουν σε συναφείς σκοπούς.

Τηλέφωνο : +30 210 3675400
Fax: +30 210 36 25 955
E-mail : morfotiko@esiea.gr

Ακαδημίας 20 10671 Αθήνα
3ος Όροφος